Årsmöte 2023

Södra Gottsunda

Stadsdelsnamnet är givet efter gården Gottsunda. Gutasund eller Guttasund finns dokumenterat sedan 1304. Gården kallas nu Eksätra.
Vid c:a 5 meters högre vattenstånd, ungefärligen vikingatid, har den förbiflytande Hågaån i höjd med gården och Lurbo bro bildat ett smalt sund med utloppet i Ekoln och en större utvidgning av ån. När vikingarna kom genom sundet var de bevakade av vakter som var utposterade på Predikstolen. Det var livlig sjöfart upp till Björns hög som finns bevarad än i dag. Vid tidpunkten för högens anläggande var platsen en utskjutande udde i en vik av Mälaren.

Sommarstuge- och villaområdet Södra Gottsunda började bebyggas omkring 1915. Området inkorporerades med Uppsala 1947, tidigare Bondkyrka landskommun.

Brunnsvägen
Namnet torde åsyfta en brunn, benämnd Allmänna brunn, i hörnet av Brunnsvägen och Granelidsvägen.

Ekebovägen
Namnet är givet efter lägenheten Ekebo, den andra tomten på vänster hand. Dess namn gavs av den förste ägaren, som hette Eklund. På tomten finns också en stor gammal ek, tidigare fanns även ett antal ekar inplanterade i en häck. Före inkorporeringen hette vägen Skogsvägen.

Eksätravägen
Namnet torde vara inspirerat av stor förekomst av ekar.
Nära vägen ligger den gamla huvudbyggnaden för Gottsunda gård. Den ägdes av familjen Rabenius under 1800-talet och fram till 1913 då Bondkyrko kommun köpte gården och byggde om den till ålderdomshem. Senare inrättades där ett nu nedlagt alkoholisthem, som någon gång på 1950- eller 1960-talet döptes till Eksätrahemmet (Eksätra behandlingshem). Namnet skapades till åtskillnad från namnet på ett intilliggande behandlingshem, Gottsundahemmet, där man också bedrev alkoholistvård.

Frimansvägen 
Byggnadsarbetaren Gottfrid Friman var den som först (1922) bebyggde andra tomten på vänster hand vid vägen.

Gottsunda skogsväg
Vägen löper längs gränsen mellan den öppna Gottsundagipen och skogen mot den nya bebyggelsen i Gottsunda.

Gottsundagipen
Namnet avser den smala uppodlade dalgång som sträcker sig från Gottsundaområdet till bebyggelsen vid det tidigare Svankärret i Graneberg. Ordet gip betyder 'öppen mark som skär in i skogsmark' och är känt från dialekter i Bohuslän, Närke, Södermanland och Uppland. Åldern på namnet Gottsundagipen är oviss, sannolikt är det ganska ungt och möjligen infört på kommunal väg, officiellt fastställt först 1990. Åkrarna på området kallades Odlingen.

Gottsundavägen
Namnet var i bruk även före inkorporeringen med Uppsala 1947.

Granelidsvägen
Namnet, som var i bruk även före inkorporeringen med Uppsala 1947, är givet efter tre nu försvunna fastigheter, kallade Graneliden, i hörnet av Granelidsvägen och Vårdsätravägen. Den större villan, numera nedbrunnen, användes som semesterhem av KFUK fram till någon gång på 1950-talet. Fastigheten stod sedan tom i många år. Större delen av fastigheten upptogs av granskog.

Gullhemsvägen
Namnet är givet efter en fastighet, kallad Gullhem, belägen mellan vägens slut och Brunnsvägen. Före inkorporeringen med Uppsala 1947 kallades vägen Bergvägen, ett högre berg finns där vägen slutar.

Hörnbovägen
Vägens namn är givet efter ett nu försvunnet torp i slutet av vägen, kallat Hörnbo eller Hörntorp. Det finns utsatt på gamla ekonomiska kartan över Ulleråkers härad (1861) som Hörnbotorp.

Kvarnvägen
I vägens förlängning på andra sidan Vårdsätra kvarn. Namnet var i bruk även före inkorporeringen med Uppsala 1947.

Norrtorpsvägen
Vägen ledde i riktning mot det gamla torpet Norrtorpet, ett före detta dragontorp.

Odlingsvägen
Namnet är givet efter några åkrar, kallade Odlingen, på det område som nu kallas Gottsundagipen. I östra kanten av åkerområdet fanns förr ett torp, som också kallades Odlingen, benämnt Uppodlingen på ekonomiska kartan över Ulleråkers härad (1861).

Rabeniusvägen
Familjen Rabenius, juridikprofessorerna Lars Georg och dennes som Theodor, ägde under 1800-talet fram till 1913 den närbelägna Gottsunda gård. Vägpartiet närmast Vårdsätravägen hette Hagvägen före inkorporeringen med Uppsala 1947.

Villes väg
Vilhelm Andersson, allmänt kallad Ville, kom till staden som sillhandlare från Klädesholmen i Bohuslän och blev senare chaufför vid Hallsjö brädgård. 1942 byggde han det först huset vid vägen och medverkade också till att denna kom till. Vägen var namnlös fram till den nya byggplanen för området på 1990-talet.


Källa: Uppsalas gatunamn