Stadgar för Södra Gottsunda villaägareförening, antagna på årsmötet 2008

§ 1 Namn 
Föreningens namn ska vara Södra Gottsunda Villaägareförening.

§ 2 Ändamål 
Föreningen har till ändamål
- att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som berör medlemmarnas fastigheter, allmänna platser och vägar inom området.
- Att i övrigt bevaka medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 3 Organ 
Föreningens organ är
- Årsmöte
- Styrelse
- Revisor

§ 4 Medlemmar 
Till medlem kan antas person som äger villafastighet inom föreningens verksamhetsområde. Varje fastighet har en röst.

§ 5 Ansökan 
Ansökan om medlemskap likställes med inbetald medlemsavgift till föreningen. Styrelsen kan neka ansökan om medlemskap och skall i sådant fall meddela den sökande.

§ 6 Utträde 
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Uteslutning 
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan uteslutas av årsmötet.

§ 8 Styrelse 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och 1 – 3 ledamöter samt suppleanter.

§ 9 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Södra Gottsunda, Uppsala Kommun.

§ 10 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 11 Årsmöte 
Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid dessa möten har varje medlemsfastighet en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon begär detta. Beslut fattas, där dessa stadgar ej säger annorlunda, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller ordförandens åsikt. Dock ska vid personval avgörandet ske genom lottning.

Årsmötet ska hållas någon gång under månaderna februari till april på plats och tid som bestäms av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 2/3 av medlemmarna skriftligt begär detta hos styrelsen. Extra föreningsmöte ska hållas inom Uppsala kommun.

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före årsmöte eller föreningsmöte.

§ 12 Ärenden på årsmöte 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
6. Revisorns berättelse för samma tid
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga medel
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om årsavgift för innevarande verksamhetsår
10. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen
11. Val av revisor samt revisorssuppleant
12. Val av valberedning som ska bestå av minst 2 ledamöter
13. Frågan om eventuellt arvode till styrelsen
14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen begärt senast en vecka före årsmötet.
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor och revisorssuppleant.

§ 13 Extra föreningsmöte 
Vid extra föreningsmöte ska endast beslutas om ärenden som varit angivna i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande om inte mötet bestämmer annorlunda. Vid extra föreningsmöte ska föras protokoll som ska justeras av två justeringsmän som väljs på mötet.

§ 14 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen
- att verka för föreningens ändamål
- att verkställa av årsmöte/extra föreningsmöte fattade beslut
- att sköta om föreningens ekonomi och bokföring
- att upprätta årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse samt presentera dessa för årsmötet
- att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 15 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening. Beträffande kassaärenden av kassör eller ordförande var för sig.

§ 16 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter begär detta. Över sammanträdena ska föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

Kallelse till styrelsemöte ska utsändas minst en vecka före mötet. Ordinarie ledamot som ej kan delta ska omedelbart meddela detta.

§ 17 Styrelsearvode 
Frågan om styrelsearvode skall utgå eller ej beslutas av årsmötet.


§ 18 Beslutsförhet 
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 19 Revision 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granska av en på årsmötet utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant.

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorn för granskning senast två veckor före årsmötet.

Revisorn ska på årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§ 20 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslaget om ändring.

§ 21 Upplösning 
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom.

§ 22 Ikraftträdande 
Dessa stadgar träder i kraft fr. o m årsmötet 2008 då föreningens tidigare stadgar upphör att gälla.